Bethink Logo
 


Bethink Onderzoek & Advies ondersteunt klanten bij het ontwikkelen en realiseren van projecten in het sociale domein.

 

 

 

 

Bethink

Tel: +31 20 893 293 7

Email: info@bethink.nl

Afgeronde projecten

Opstellen van maatschappelijke business case voor de Motorcycle Support Nederland

Wordle maatschappelijke business case voor MSN
Motorcycle Support Nederland (MSN) is een keten van motorwerkplaatsen waar mensen met een arbeidsbeperking kunnen werken als assistent-monteurs. MSN biedt een professionele maar ook gezellige werkplek waar mensen de tijd krijgen om te ontdekken waar hun talenten en hun ambities liggen. Voor sommige deelnemers met een zware lichamelijke of verstandelijke beperking is MSN een nuttige dagbesteding. Voor andere deelnemers biedt MSN een eerste opstap richting betaald werk of een vervolgopleiding. De begeleiding van MSN is zo bijzonder dat zij in 2012 de Care Award hebben gewonnen.
Bethink Onderzoek & Advies heeft samen met Society Impact en het Oranjefonds een maatschappelijke business case opgesteld voor MSN. Deze business case heeft de volgende zaken inzichtelijk gemaakt:
 • wat voor mensen zijn begeleid door MSN en wat is het resultaat geweest van deze begeleiding?
 • wat zijn de inkomsten en kosten van MSN? Is het verdienmodel duurzaam?
 • wat zijn de maatschappelijke opbrengsten van MSN? In hoeverre verschilt MSN van andere instellingen en commerciële bedrijven die mensen met een arbeidsbeperking begeleiden?
 • hoe kan MSN omgaan met alle veranderingen rond de invoering van de Participatiewet? Is deze wet een bedreiging of een kans?

Ontwikkelen van het project "Zorgassistenten in het basisonderwijs"

Wordle Ontwikkeling project Zorgassistenten in hat basisonderwijs
"Zorgassistenten in het basisonderwijs" is een idee om jongeren met een cognitieve beperking de mogelijkheid te bieden om bij een reguliere werkgever te gaan werken. De deelnemers zijn meisjes / jonge vrouwen vanuit het Praktijkonderwijs en het Speciaal Onderwijs die 4 dagen in de week als zorgassistent de leerkrachten in Groepen 1 en 2 gaan ondersteunen bij het opvoeden en onderwijzen van de kleuters.
Veel 4 - 5 jarige kleuters zijn immers nog niet zelfstandig genoeg en de zorgassistent helpt dus bij toiletbezoek, bij het omkleden bij de gym, bij het verlenen van hulp bij ongelukjes in de klas, et cetera.
Het werk dat de zorgassistenten doen is ook het praktijkgedeelte voor een gecertificeerde MBO-2 opleiding zodat de deelneemsters door hun werk ook kunnen toewerken naar een MBO-2 diploma en daarmee een startkwalificatie.
Het project is gefinancierd door de PO-Raad en de onderwijsvakbonden om en in een eerste pilot zijn in september 2014 23 zorgassistenten gestart. Bij een geslaagde pilot is de ambitie dat veel meer basisscholen gebruik gaan maken van zorgassistenten. Het is hiermee ook een manier voor het basisonderwijs om duurzame werkgelegenheidskansen te bieden aan mensen met een arbeidsbeperking.
Wij zijn gevraagd om het project mede op te zetten en de eerste pilot uit te voeren. Werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd zijn:
 • het regelen van financiering vanuit het primair onderwijs om de eerste pilot te kunnen starten;
 • het regelen van aanvullende uitvoeringsgelden bij deelnemende gemeentes en basisscholen om de functie van zorgassistent gefinancierd te krijgen;
 • het werven en selecteren van geschikte kandidaten bij Praktijkscholen en VSO-scholen;
 • het vinden van basisscholen die met een zorgassistent willen gaan werken;
 • het opzetten van de stichting die de uitvoering van het project op zich zal nemen.
In september 2014 zijn uiteindelijk 23 jongeren gestart en is de daadwerkelijke uitvoering van het project overgedragen aan stichting Gezel.

Ondersteuning van CARE Nederland bij het schrijven van een subsidieaanvraag

Wordle ondersteuning CARE Nederland bij subsidieaanvraag
CARE Nederland is een organisatie dat noodhulp verleent aan mensen in noodsituaties, in het bijzonder als gevolg van natuurrampen en gewapende conflicten. De organisatie wordt gesteund door circa 50.000 donateurs, die bijdragen aan het uitvoeren van tussen de 30 en 40 projecten per jaar.
BeThink Onderzoek & Advies en Sama Advies hebben CARE Nederland in 2012 ondersteund bij het indienen van een financiële aanvraag bij het ministerie van Buitenlandse Zaken om in de periode 2012 - 2015 nieuwe projecten rond wederopbouw op te zetten.
Het ministerie van Buitenlandse Zaken hanteert strikte criteria bij het toekennen van projectgelden om te garanderen dat projectgelden ook correct worden besteed. Alleen transparant werkende en  professioneel geleide organisaties met aantoonbare ervaring met wederopbouw komen voor subsidie in aanmerking.  Deze criteria zijn verwoord in de zogenaamde O-Toets (Organiasatietoets).
Onze ondersteuning heeft zich met name gericht op het schrijven van de O-Toets op basis van de al beschikbare ervaringen en documenten binnen CARE Nederland. Onderwerpen zoals:
 • de planning- en control cyclus binnen CARE Nederland, op strategisch, tactisch en korte termijnniveau;
 • het management systeem om bestede gelden financieel te verantwoorden en de behaalde resultaten te evalueren;
 • het kwaliteitssysteem conform ISO-9001 om een eenduidige, kwalitatief hoogwaardige manier van werken te garanderen en het leren van ervaringen te bevorderen.
Wij hebben voor CARE Nederland als klankbord en ghost writer gefungeerd: verschillende medewerkers binnen CARE Nederland hebben bouwstenen aangereikt die door ons in het stramien van het ministerie zijn verwerkt.
Het resultaat van al het werk is dat CARE-Nederland volledig is geslaagd voor de O-Toets. Tevens heeft CARE-Nederland nu gevalideerde en door de gehele organisatie herkende teksten op de plank liggen om ook O-toetsen van andere donoren op een goede manier te beantwoorden.

Maatschappelijke kosten batenanalyse van het Kleinschalig Innovatief Gastouderschap (KIG)

Wordle MKBA van het Kleinschalig Innovatief Gastouderschap
Een onderzoek naar de maatschappelijke kosten en baten van het project Kleinschalig Innovatief Gastouderschap (KIG). Het KIG wil vrouwen met een grote achterstand tot de arbeidsmarkt opleiden tot gastouders die vanuit huis kinderopvang aanbieden. Dit beroep is uitstekend geschikt voor deze vrouwen omdat zij vaak al veel ervaring hebben met het oppassen op andermans kinderen en omdat gastouderopvang goed is te combineren met de zorg voor de eigen kinderen.
De MKBA heeft aangetoond dat het KIG zeer effectief is: van alle deelnemers dat als werkloze aan het traject begint, start 44% na 12 maanden als zelfstandig opererende gastouder en stroomt 10$ door naar betaald werk.
De volledige rapportage kunt u hier downloaden.

Maatschappelijke kosten batenanalyse van de Mytikasmethode

Wordle Mytikas - MKBA Mytikas methode
Een onderzoek naar de maatschappelijke kosten en baten van de Mytikasmethode: een succesvolle methode dat risicojongeren sociale vaardigheden aanleert. 
Uit het MKBA onderzoek is gebleken dat jongeren dankzij Mytikas minder gedragsproblemen hebben (-84%). minder spijbelen van school (-54%), minder vaak contact hebben met Bureau Jeugdzorg (-60%), minder vaak omgaan met criminele vrienden (-60%) en zelf ook minder vaak in aanraking komen met Bureau HALT of justitie (-60%). Ten slotte blijft 95% van de jongeren hun opleiding vervolgen.
Bethink heeft vervolgens doorgerekend dat het verbeterde gedrag van deze jongeren ook voor de Nederlandse samenleving positieve maatschappelijke baten heeft. Zo hoeven leerplichtambtenaren, jongerenwerkers en medewerkers van politie zich minder te bemoeien met deze jongeren. En maken deze jongeren ook écht hun opleiding af en kunnen zij zelf werken aan hun eigen toekomst en zijn zij later niet afhankelijk van een uitkering. Uit het SROI onderzoek blijkt dan ook dat iedere investering van € 1 in de jongere resulteert in een positieve maatschappelijke bate van € 1.13 tot en met € 1,37.
Het onderzoek "Investeren in jongeren loont - een Maatschappelijke Kostenbatenanalyse van de Mytikasmethode" kunt u hier downloaden. Meer informatie over de Mytikas-methode kunt u opvragen bij de stichting Mytikas.

Evaluatie van het innovatieproces Linking en Learning binnen Cordaid


Cordaid (Catholic Organisation for Relief Development Aid) is één van de grootste ontwikkelingsorganisaties in Nederland, met een netwerk van bijna 1.000 partnerorganisaties. Om zich blijvend te ontwikkelen en te innoveren heeft Cordaid Linking & Learning trajecten opgezet. In deze trajecten werkt Cordaid - samen met de partners - gericht en gedurende een langere periode aan het ontwikkelen van methoden en inzichten om het eigen werk nog beter te kunnen uitvoeren.
Cordaid heeft aan Sama Advies en Bethink Advies gevraagd deze Linking & Learning trajecten door te lichten. hoe werken de trajecten in de praktijk? wat zijn de resultaten? hoe worden externe partners betrokken bij innovatie?
De doorlichting heeft naar het verleden gekeken door op een eenduidige en systematische manier alle activiteiten rond linking & learning binnen Cordaid te verzamelen. De doorlichting heeft ook naar de toekomst gekeken: samen met projectleiders is verkend op welke wijze innovatie bij Cordaid nog beter tot zijn recht kan komen en hoe binnen de eigen organisatie kennis en inzichten met elkaar kunnen worden gedeeld.
Het resultaat van de doorlichting is dat Linking & Learning meer prominent op de voorgrond is getreden en dat Cordaid en zijn partners concrete handvaten hebben gekregen hoe zij dergelijke trajecten het beste kunnen inzetten.